Onderdeel van Van Loon

BLAUW & FLORIJN SLUIT AAN BIJ VAN LOON

Om ervoor te zorgen dat wij in de toekomst de kwaliteit kunnen blijven leveren zoals onze relaties gewend zijn én we onze bedrijfsambities kunnen waarmaken, heeft (oud-)eigenaar van Blauw & Florijn Jan van der Horst, het stokje overgedragen. Sinds 1 april 2022 maakt Blauw & Florijn onderdeel uit van Van Loon, gevestigd in Dordrecht, Breda en Etten-Leur. Met veel plezier vertellen we je meer over onze nieuwe samenwerking. 

Van Loon
Familiebedrijf Van Loon, onder leiding van Marcel van Loon, is al ruim 84 jaar een zeer betrouwbare, onafhankelijke partner voor hypotheken, verzekeringen én pensioenen. Met een eigen volmachtbedrijf, Van Loon Volmacht, biedt het bedrijf een zeer complete financiële dienstverlening én snelle en professionele service. Het Van Loon-team staat bekend om zeer goede kennis van de zakelijke- en particuliere markt. De adviseurs hechten, net als wij, veel waarde aan de persoonlijke omgang met klanten om iedereen optimaal van advies te voorzien. Hierdoor sluit de aangename, persoonlijke bedrijfscultuur nauw aan bij die van ons.

Blauw & Florijn
Wij zijn blij dat Blauw & Florijn onderdeel mag uitmaken van het mooie bedrijf Van Loon. De samenwerking biedt ons de mogelijkheid om onze dienstverlening verder uit te breiden en te versterken. Naast advies over hypotheken en verzekeringen kunnen wij jou nu ook adviseren en begeleiden op het gebied van pensioenen én financieringen voor verhuurd- en bedrijfsmatig onroerend goed.

Wat verandert er?
Er verandert eigenlijk niet zo veel. We houden onze eigen naam Blauw & Florijn, de vestigingsmanagers blijven jouw eerste aanspreekpunt en ook onze andere collega’s zijn voor jou gewoon bereikbaar vanuit onze huidige locaties in Den Haag, Rotterdam en Leiden. Er vallen alleen nóg meer producten onder één dak.
Door de samenwerking kan het zijn dat je binnenkort de naam Van Loon op je afschrijving en polis ziet staan. Er verandert verder niets in je verzekering en de verzekeraar waar je verzekering is ondergebracht. Het gaat enkel om een administratieve wijziging, waardoor wij je een nog completere dienstverlening kunnen bieden.

Onze toekomst
Wij zijn ervan overtuigd dat we als onderdeel van Van Loon verder kunnen bouwen aan een mooie toekomst voor Blauw & Florijn en we jou nóg beter kunnen adviseren. Wij kijken met vertrouwen uit naar deze samenwerking!

Heb je nog vragen over de samenwerking met Van Loon? Neem dan gerust contact met ons op.

BLAUW & FLORIJN JOINS VAN LOON

In order to ensure that in the future we will be able to continue to provide the quality that our clients are accustomed to and to realise our business ambitions, (former) owner of Blauw & Florijn, Jan van der Horst, has handed over the baton. As from 1 April 2022 Blauw & Florijn will be part of Van Loon, which has branches in Dordrecht, Breda and Etten-Leur. We are delighted to tell you more about our new collaboration.

Van Loon
Family business Van Loon, headed by Marcel van Loon, has been a highly reliable, independent partner for mortgages, insurance and pensions for over 84 years. With its own underwriting agent, Van Loon Volmacht, the company offers a very complete financial service as well as fast and professional service. The Van Loon team is known for its very good knowledge of the corporate and private markets. The advisers attach great value to the personal relationship with customers in order to provide everyone with the best possible advice, just like us. Because of this, the pleasant, personal company culture closely matches our own.

Blauw & Florijn
We are delighted that Blauw & Florijn can be part of the beautiful Van Loon company. The collaboration gives us the opportunity to further expand and strengthen our services. In addition to advising on mortgages and insurance, we can now also advise and assist you in the area of pensions and financing for rental and commercial property.

What will change?
Not much will actually change. We will keep our own name, Blauw & Florijn, the branch managers will remain your first point of contact, and our other colleagues will also remain available to you from our current locations in The Hague, Rotterdam and Leiden. The only difference is that even more products will be under one roof.
As a result of this collaboration, there is a possibility you will soon see the name Van Loon on your debit note and policy. Nothing else will change in your insurance and the insurer where your insurance is held. It is merely an administrative change, which enables us to offer you an even more complete service.

Our future
We are convinced that as part of Van Loon we can continue to build on a bright future for Blauw & Florijn and provide you with even better advice. We look forward to this collaboration with confidence!
Do you have any questions about the partnership with Van Loon? Then feel free to contact us.
Onderdeel van Van Loon